TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, truyền tải, phân phối điện )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, truyền tải, phân phối điện )

STT VNR500 Doanh nghiệp