TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

STT VNR500 Doanh nghiệp