Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

12/05/2021

Người tạo 931

Chuyên mục:

Ngày 18/4/2021, tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47 –  Khách sạn Hải Âu Biên Cương, số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Công ty cổ phần xây dựng 47 (C47) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021. Tham dự đại hội có 49 đại biểu sở hữu và được ủy quyền đại diện cho 11.782.016 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 62,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021; Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về kết quả hoạt động kiểm toán của năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Các tờ trình cuả HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua và đi đến Quyết nghị đại hội với các nội dung chính sau:

– Thông qua báo cáo của HĐQT và Ủy Ban kiểm toán năm 2020.

– Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

– Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 cụ thể: Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng là 15%, trong đó chi trả cổ tức là 10% bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng là 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

– Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021, với các chỉ tiêu chính như:

+ Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 31 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu: 10%.

– Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.

– Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2021.

– Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

– Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi và các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.

Với sự đồng thuận và nhất trí cao (tỷ lệ 99,591%), Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các vấn đề mà  HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông và giao HĐQT tiến hành thực hiện.

*/ Thêm một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

Đoàn Chủ tọa Đại hội
Ông Lê Trung Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị C47 trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021
Ông Phạm Nam Phong – Phó Chủ tịch HĐQT C47 trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Ông Tạ Nam Bình – Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về kết quả hoạt động kiểm toán của năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Cổ đông tham gia thảo luận tại Đại hội…
… và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội

Ảnh: CC47

 

 

 

 

Công ty CP Xây dựng 47

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *