Công ty CP Xây dựng 47 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

07/05/2018

Người tạo 931

Chuyên mục:

Ngày 22/04/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2018.

Tham dự đại hội có 54 đại biểu sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 13.403.502 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Quang cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo Ban Kiểm soát; Các tờ trình cuả HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại đại hội.

Ông Dương Minh Quang – Tổng Giám đốc công ty báo cáo tại đại hội.

Ông Lương Đăng Hào – Trưởng Ban kiểm soát công ty báo cáo tại đại hội.

Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2015–2020) do một số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát xin từ nhiệm.

Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả ông Tạ Nam Bình và ông Võ Trọng Hiếu được trúng cử thành viên HĐQT, ông Lê Trung Nam được trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018.

Từ bên trái sang vị trí đầu tiên là ông Võ Trọng HIếu, Ông Tạ Nam Bình, ông Lê Trung nam và ông Nguyễn Lương Am.

Hội đồng quản trị mới tiến hành họp phiên đầu tiên và lựa chọn bầu ông Lê Trường Sơn – Thành viên HĐQT đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Đinh Tấn Dương đã xin từ nhiệm.

Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua và đi đến Quyết nghị đại hội với các nội dung chính sau:

- Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2017;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức 10%;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, và mức chi trả cổ tức từ 10%;

- Điều chỉnh điều lệ công ty việc quy định về người đại diện theo pháp luật (khoản 4 điều 2 của điều lệ cũ);

- Điều chỉnh thay đổi (Mã ngành 7830 và 7912) và bổ sung (Mã ngành 8230, 7310 và 5621) ngành nghề kinh doanh của công ty;

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018;

- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

Công ty CP Xây dựng 47

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *