Công ty CP Xây dựng 47 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

28/04/2017

Người tạo 931

Chuyên mục:

Ngày 23/04/2017, tại Khách sạn Hải Âu TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự đại hội có 127 đại biểu sở hữu và được ủy quyền đại diện cho 11.797.247 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngày 23/04/2017, tại Khách sạn Hải Âu TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự đại hội có 127 đại biểu sở hữu và được ủy quyền đại diện cho 11.797.247 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo Ban Kiểm soát; Các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tại đại hội.

Ông Dương Minh Quang – Tổng Giám đốc công ty báo cáo tại đại hội.

Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua và đi đến Quyết nghị đại hội với các nội dung chính sau:

- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2016;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9%;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu:

  + Doanh thu: 1.320 tỷ đồng;

  + Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng;

  + Cổ tức 10%.

- Điều chỉnh điều lệ công ty phù hợp với kết quả tăng vốn điều lệ lần thứ 6 từ 120 tỷ đồng lên 170.201.300.000 đồng;

- Phương án cổ phần hóa Khách sạn Hải Âu để tái cơ cấu tài chính;

- Chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

Tại đại hội, cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả, ông Lê Trường Sơn đã trúng cử và được bầu vào HĐQT kể từ ngày 23/04/2017, với số phiếu đạt được 11.280.369/11.797.247 phiếu bầu.

Công ty CP Xây dựng 47

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *