Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

16/10/2017

Người tạo 931

Chuyên mục:

Ngày 07/10/2017, tại Khách sạn Hải Âu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Mã CK: C47) đã tiến hành tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017. Tham dự đại hội có 47 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 11.616.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngày 07/10/2017, tại Khách sạn Hải Âu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Mã CK: C47) đã tiến hành tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017. Tham dự đại hội có 47 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 11.616.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu tại Đại hội. 

Tại đại hội, Cổ đông đã nghe ông Dương Minh Quang – Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 9 tháng đầu năm 2017; Ông Lương Đăng Hào – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả thoái vốn đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Định Bình và các tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông.

Ông Dương Minh Quang – Tổng GĐ công ty báo cáo tình hình sản xuất 9 tháng đầu năm.

Cổ đông đã tiến hành thảo luận và đi đến Quyết nghị các nội dung chính sau:

1. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh danh mục và giá trị tài sản cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn bán toàn bộ hoặc một phần vốn khách sạn Hải Âu tùy thuộc cách nào khả thi và đảm bảo quyền lợi cổ đông nhất, cho nhà đầu tư lựa chọn với mức giá không thấp hơn 15.000đồng/cp, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. 

3. Thống nhất thông qua việc tách cụm ngành nghề XKLĐ thành công ty con TNHH một thành viên do Công ty CPXD 47 sở hữu 100% vốn, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

4. Thống nhất thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu C47 lên 49% ngay sau khi tách cụm khách sạn Hải Âu và cụm ngành nghề XKLĐ khỏi công ty mẹ và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

5. Thống nhất thông qua chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

Công ty CP Xây dựng 47

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *