TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Thuận )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Thuận )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 25 CÔNG TY CP KHAI ANH BÌNH THUẬN